คำสั่งสหกรณ์

 1. คำสั่งที่ 44/2564 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษา alt [ Download ]
 2. คำสั่งที่ 45/2564 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  alt [ Download ]
 3. คำสั่งที่ 48/2564 เรื่อง มอบหมายให้ทำนิติกรรมจดจำนองแทนสหกรณ์  alt [ Download ]
 4. คำสั่งที่ 49/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในการสั่งจ่ายแทนสหกรณ์  alt [ Download ]
 5. คำสั่งที่ 50/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์  alt [ Download ]
 6. คำสั่งที่ 52/2564 เรื่อง มอบหมายให้ไถ่ถอนจำนองแทนสหกรณ์  alt [ Download ]
 7. คำสั่งที่ 69/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทน  alt [ Download ]
 8. คำสั่งที่ 70/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในการสั่งจ่ายเงินแทน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด  alt [ Download ]
 9. คำสั่งที่ 71/2565 เรื่อง มอบหมายให้ทำนิติกรรมจดจำนองแทน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด  alt [ Download ]
 10. คำสั่งที่ 72/2565 เรื่อง มอบหมายให้ไถ่ถอนจำนองแทน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด  alt [ Download ]
 11. คำสั่งที่ 73/2565 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด  alt [ Download ]
 12. คำสั่งที่ 4/2566 เรื่อง มอบหมายให้เป็นผู้แทนสหกรณ์ ในการร้องทุกข์ ต่อสู้คดี หรือ ดำเนินการคดีที่เกี่ยวกับกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด alt [ Download ]
 13. คำสั่งที่ 11/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ alt [ Download ]
 14. คำสั่งที่ 12/2566 เรื่อง  แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในการสั่งจ่ายเงินแทนสหกรณ์ alt [ Download ]
 15. คำสั่งที่ 13/2566 เรื่อง  มอบหมายให้ทำนิติกรรมจดจำนองแทนสหกรณ์ alt [ Download ]
 16. คำสั่งที่ 14/2566 เรื่อง  มอบให้ไถ่ถอนจำนองแทนสหกรณ์ alt [ Download ]
 17. คำสั่งที่ 15/2566 เรื่อง  มอบหมายให้เป็นผู้แทนสหกรณ์ในการร้องทุกข์ต่อสู้หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ alt [ Download ]