วิสัยทัศน์/ค่านิยม

วิสัยทัศน์
องค์กรมั่นคง ดำรงความร่วมมือ ถือประโยชน์สมาชิกเป็นใหญ่
 
 ค่านิยม
ซื่อสัตย์ เสียสละ สามัคคี มีวินัย