รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ประจำปี 2567

1. ณ 31 มกราคม 2567 alt [ Download ]
2. ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567 alt [ Download ]
3. ณ 31 มีนาคม 2567 alt [ Download ]
4. ณ 30 เมษายน 2567 alt [ Download ]
5. ณ 31 พฤษภาคม 2567 alt [ Download ]

ประจำปี 2566

1. ณ 31 มกราคม 2566 alt [ Download ]
2. ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566 alt [ Download ]
3. ณ 31 มีนาคม 2566 alt [ Download ]
4. ณ 28 เมษายน 2566 alt [ Download ]
5. ณ 31 พฤษภาคม 2566 alt [ Download ]
6. ณ 30 มิถุนายน 2566 alt [ Download ]
7. ณ 31 กรกฎาคม 2566 alt [ Download ]
8. ณ 31 สิงหาคม 2566 alt [ Download ]
9. ณ 30 กันยายน 2566 alt [ Download ]
10. 
ณ 31 ตุลาคม 2566 alt [ Download ]
11. ณ 30 พฤศจิกายน 2566 alt [ Download ]
12. ณ 31 ธันวาคม 2566 alt [ Download ]


ประจำปี 2565

1. ณ 31 มกราคม 2565 alt [ Download ]
2. ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 alt [ Download ]
3. ณ 31 มีนาคม 2565 alt [ Download ]
4. ณ 30 เมษายน 2565 alt [ Download ]
5. ณ 31 พฤษภาคม 2565 alt [ Download ]
6. ณ 30 มิถุนายน 2565 alt [ Download ]
7. ณ 31 กรกฎาคม 2565 alt [ Download ]
8. ณ 31 สิงหาคม 2565 alt [ Download ]
9. ณ 30 กันยายน 2565 alt [ Download ]
10. ณ 31 ตุลาคม 2565 alt [ Download ]
11. ณ 30 พฤศจิกายน 2565 alt [ Download ]
12. ณ 29 ธันวาคม 2565 alt [ Download ]


ประจำปี 2564

1. ณ 31 มีนาคม 2564 alt [ Download ]
2. ณ 30 เมษายน 2564 alt [ Download ]
3. ณ 31 พฤษภาคม 2564 alt [ Download ]
4. ณ 30 มิถุนายน 2564 alt [ Download ]
5. ณ 31 กรกฎาคม 2564 alt [ Download ]
6. ณ 31 สิงหาคม 2564 alt [ Download ]
7. 
ณ 30 กันยายน 2564 alt [ Download ]
8. 
ณ 29 ตุลาคม 2564 alt [ Download ]
9. 
ณ 30 พฤศจิกายน 2564 alt [ Download ]
10. ณ 30 ธันวาคม 2564 alt [ Download ]