ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ

ข้อบังคับ

 • ข้อบังคับ alt [ Download ]

ระเบียบสหกรณ์ฯ

 • ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2545 alt [ Download ]
 • ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2545 alt [ Download ]
 • ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ.2545 alt [ Download ]
 • ว่าด้วยการจ่ายและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2545 alt [ Download ]
 • ว่าด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ศ.2553 alt [ Download ]
 • ว่าด้วยการยืมทดลองจ่ายเพื่อการฌาปนกิจ พ.ศ.2551 alt [ Download ]
 • ว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ.2545 alt [ Download ]
 • ว่าด้วยการพัสดุ พศ.2547 alt [ Download ]
 • ว่าด้วยการเก็บรักษา ยืมและการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2545 alt [ Download ]
 • ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2545 alt [ Download]
 • ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ.2545 alt [ Download ]
 • ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ.2545 alt [ Download ]
 • ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในธุรกิจสหกรณ์ พ.ศ.2545 alt [ Download ]
 • ว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิติมศักดิ์ พ.ศ.2545 alt [ Download ]
 • ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2545 alt [ Download ]
 • ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2550 alt [ Download ]
 • ว่าด้วยค่าเบี้ยประกัน ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.2545 alt [ Download ]
 • ว่าด้วยการใช้รถ พ.ศ.2548 alt [ Download ]
 • ว่าด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายสำหรับเงินกู้พิเศษโดยใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นประกัน พ.ศ.2554 alt [ Download ]
 • ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2554 alt [ Download ]
 • ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ.ศ.2555 alt [Download ]
 • ว่าด้วยทุนสวัสดิการ พ.ศ.2557 alt [ Download ]
 • ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2557 alt [ Download ]
 • ว่าด้วยการเงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุขใจ พ.ศ.2559 alt [ Download ]
 • ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของสหกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2560 alt [ Download ]
 • ว่าด้วยเงินฝากชีวิตมั่นคง พ.ศ.2557 alt [ Download ]
 • ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ พ.ศ.2560  alt [ Download ]
 • ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2561 alt [ Download ]
 • ว่าด้วยทุนเพื่อการจัดตั้งสำนักงาน พ.ศ.2561 alt [ Download ]
 • ว่าด้วยทุนสวัสดิการ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 alt [ Download ]

ประกาศ

 • ประกาศ สหกรณ์ เรื่อง อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และเงื่อนไขการจ่าย สำหรับเจ้าหน้าที่ alt [ Download ]
 • ประกาศ สหกรณ์ เรื่อง เรียกเก็บเงินค่าประกันสินเชื่อเงินกู้สามัญ ประจำปี 2560 alt [ Download ]
 • ประกาศ สหกรณ์ เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติในการติดตาม ทวงถาม สมาชิกซึ่งผิดนัดเงินงวดชำระหนี้ alt [Download]
 • ประกาศ สหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดเกี่ยวกับการให้เงินกู้ alt [Download]
 • ประกาศ สหกรณ์ เรื่อง จำนวนตำแหน่ง โครงสร้าง และลักษณะงานเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ alt [Download]
 • ประกาศ สหกรณ์ เรื่อง เงินกู้สามัญเพื่อซื้ออาวุธปืนโครงการจัดหาอาวุธปืนพกประจำกาย ซิก ซาวเออร์ โมเดิล พี 320 เอสพี เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ alt [Download]
 • ประกาศ สหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดเกี่ยวกับการให้เงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 
  alt [Download]
 • ประกาศ สหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและรายละเอียดเกี่ยวกับการให้เงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 alt [Download]
 • ประกาศ สหกรณ์ เรื่อง การนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนมาซื้อหุ้นเป็นกรณีพิเศษ  alt [Download]
 • ประกาศ สหกรณ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562  alt [Download]