ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ

ข้อบังคับ

 • ข้อบังคับ พ.ศ.2564 alt [ Download ]
 • ข้อบังคับ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2565 alt [ Download ]

ระเบียบสหกรณ์ฯ

 1. ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2558 alt [ Download ]
 2. ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2559 alt [ Download ]
 3. ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ.2545 alt [ Download ]
 4. ว่าด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ศ.2553 alt [ Download ]
 5. ว่าด้วยการยืมทดลองจ่ายเพื่อการฌาปนกิจ พ.ศ.2551 alt [ Download ]
 6. ว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ.2545 alt [ Download ]
 7. ว่าด้วยการพัสดุ พศ.2547 alt [ Download ]
 8. ว่าด้วยการเก็บรักษา ยืมและการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2545 alt [ Download ]
 9. ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2557 alt [ Download]
 10. ว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิติมศักดิ์ พ.ศ.2545 alt [ Download ]
 11. ว่าด้วยการใช้รถ พ.ศ.2548 alt [ Download ]
 12. ว่าด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายสำหรับเงินกู้พิเศษโดยใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นประกัน พ.ศ.2554 alt [ Download ]
 13. ว่าด้วยการเงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุขใจ พ.ศ.2559 alt [ Download ]
 14. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของสหกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2567 alt [ Download ]
 15. ว่าด้วยเงินฝากชีวิตมั่นคง พ.ศ.2557 alt [ Download ]
 16. ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ พ.ศ.2565  alt [ Download ]
 17. ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 alt [ Download ] 
 18. ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2561 alt [ Download ]
 19. ว่าด้วยทุนเพื่อการจัดตั้งสำนักงาน พ.ศ.2561 alt [ Download ]
 20. ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของสหกรณ์สำหรับ คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก ที่ปรึกษา พ.ศ.2566 alt [ Download ]
 21. ว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.2559 alt [ Download ]
 22. ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2545 alt [ Download ]
 23. ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2545 alt [ Download ]
 24. ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.2560 alt [ Download ]
 25. ว่าด้วย การให้รับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ.2563 alt [ Download ]
 26. ว่าด้วยการจ่ายและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2564 alt [ Download ]
 27. ว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ.2564  alt [ Download ]
 28. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในธุรกิจสหกรณ์ พ.ศ.2564  alt [ Download ]
 29. ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ.ศ.2564  alt [ Download ]
 30. ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2565 alt [ Download ]
 31. ว่าด้วยทุนสวัสดิการ พ.ศ.2566 alt [ Download ]
 32. ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ.2565 alt [ Download ]
 33. ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2566 บังคับใช้ 1 ก.ค.66 alt [ Download ]
 34. ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 alt [ Download ]
 35. ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2567 alt [ Download ]
 36. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในธุรกิจสหกรณ์ พ.ศ.2567 alt [ Download ]
 37. ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2567 alt [ Download ]
 38. ว่าด้วยทุนสวัสดิการ พ.ศ.2567 alt [ Download ]
 39. ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ.2567 alt [ Download ]
 40. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พ.ศ . 2567 alt [ Download ]

ประกาศ

 1. ประกาศ สหกรณ์ เรื่อง อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และเงื่อนไขการจ่าย สำหรับเจ้าหน้าที่ alt [Download]
 2. ประกาศ เรื่อง อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และเงื่อนไขการจ่าย สำหรับ คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก ที่่ปรึกษา  alt [Download]
 3. ประกาศ เรื่อง ค่าปรับเงินยืมทดรองจ่ายเพื่อการฌาปนกิจ  alt [Download]
 4. ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ alt [Download
 5. ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ alt [Download]
 6. ประกาศ เรื่อง จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ alt [Download]
 7. ประกาศ เรื่อง ขอให้เปลี่ยนชื่อบัญชีเงินฝากหรือปิดบัญชีเงินฝากบุคคลภายนอก alt [Download]
 8. ประกาศ ให้ผู้สอบผ่านคัดเลือกลำดับที่ 4 มารายงานตัว alt [Download]
 9. ประกาศ ให้ผู้สอบผ่านคัดเลือกลำดับที่ 5 มารายงานตัว alt [Download]
 10. ประกาศ ให้ผู้สอบผ่านคัดเลือกลำดับที่ 6 มารายงานตัว alt [Download]
 11. นโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน alt [Download]
 12. ผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันชีวิตกลุ่มประจำปี 2566 alt [Download]
 13. โครงการจัดหาอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการฯ แก่สมาชิกสหกรณ์ alt [Download]
 14. ปิดการยื่นขอกู้เงินโครงการแก้ไขหนี้ค้างชำระสถาบันการเงินอื่น alt [Download]
 15. โครงการระดมเงินฝากเพื่อความมั่นคง alt [Download]
 16. รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 alt [Download]
 17. การยื่นคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2566 alt [Download]
 18. การนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2566 ซื้อหุ้นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ alt [Download]
 19. แก้ไขยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2567 alt [Download]
 20. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 54 alt [Download]
 21. แต่งตั้งคณะกรรมการอื่น alt [Download]
 22. โครงการส่งเสริมสมาชิกรักการออมเงินเพื่อบุคคลในครอบครัว (วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567) alt [Download]
 23. แจ้งความประสงค์ขอรับของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 alt [Download]
 24. การยื่นคำขอกู้สามัญเพื่อผู้ประสอบภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดจากอุทกภัย alt [Download]
 25. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ alt [Download]
 26. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ alt [Download]
 27. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 54 alt [Download]
 28. แต่งตั้งคณะกรรมการอื่น alt [Download]
 29. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ alt [Download]
 30. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ alt [Download]
 31. การเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มประจำปี 2567 alt [Download]
 32. กำหนดวงเงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ alt [Download]
 33. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำ 2567 alt [Download]
 34. ขอยกเลิกให้บริการระบบ KTB Coop Online โดยใช้บัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) alt [Download]