ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ

ข้อบังคับ

 • ข้อบังคับ alt [ Downloadยกเลิก
 • ข้อบังคับ พ.ศ.2564 alt [ Download ]

ระเบียบสหกรณ์ฯ

 1. ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2558 alt [ Download ]
 2. ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2559 alt [ Download ]
 3. ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ.2545 alt [ Download ]
 4. ว่าด้วยการจ่ายและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2545 alt [ Downloadยกเลิก
 5. ว่าด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ศ.2553 alt [ Download ]
 6. ว่าด้วยการยืมทดลองจ่ายเพื่อการฌาปนกิจ พ.ศ.2551 alt [ Download ]
 7. ว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ.2545 alt [ Download ]
 8. ว่าด้วยการพัสดุ พศ.2547 alt [ Download ]
 9. ว่าด้วยการเก็บรักษา ยืมและการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2545 alt [ Download ]
 10. ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2557 alt [ Download]
 11. ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ.2545 alt [ Downloadยกเลิก
 12. ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ.2545 alt [ Download ]
 13. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในธุรกิจสหกรณ์ พ.ศ.2545 alt [ Downloadยกเลิก
 14. ว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิติมศักดิ์ พ.ศ.2545 alt [ Download ]
 15. ว่าด้วยการใช้รถ พ.ศ.2548 alt [ Download ]
 16. ว่าด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายสำหรับเงินกู้พิเศษโดยใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นประกัน พ.ศ.2554 alt [ Download ]
 17. ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ.ศ.2555 alt [Downloadยกเลิก
 18. ว่าด้วยทุนสวัสดิการ พ.ศ.2561 alt [ Downloadยกเลิก
 19. ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2557 alt [ Download ] ยกเลิก
 20. ว่าด้วยการเงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุขใจ พ.ศ.2559 alt [ Download ]
 21. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของสหกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2560 alt [ Download ]
 22. ว่าด้วยเงินฝากชีวิตมั่นคง พ.ศ.2557 alt [ Download ]
 23. ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ พ.ศ.2560  alt [ Download ]
 24. ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2561 alt [ Download ]
 25. ว่าด้วยทุนเพื่อการจัดตั้งสำนักงาน พ.ศ.2561 alt [ Download ]
 26. ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของสหกรณ์สำหรับ คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก ที่ปรึกษา พ.ศ.2560 alt [ Download ]
 27. ว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.2559 alt [ Download ]
 28. ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2545 alt [ Download ]
 29. ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2545 alt [ Download ]
 30. ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.2560 alt [ Download ]
 31. ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2563 alt [ Download ] ยกเลิก
 32. ว่าด้วย เงินค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายในธุรกิจสหกรณ์ พ.ศ. 2556 alt [ Download ]
 33. ว่าด้วย การให้รับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ.2563 alt [ Download ]
 34. ว่าด้วย ทุนสวัสดิการ พ.ศ.2563 alt [ Download ] ยกเลิก
 35. ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 alt [ Download ] ยกเลิก
 36. ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2564 alt [ Download ] ยกเลิก
 37. ว่าด้วย ทุนสวัสดิการ พ.ศ.2564 alt [ Download ] ยกเลิก
 38. ว่าด้วยการจ่ายและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2564 alt [ Download ]
 39. ว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ.2564  alt [ Download ]
 40. ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2565  alt [ Download ]  ยกเลิก
 41. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในธุรกิจสหกรณ์ พ.ศ.2564  alt [ Download ]
 42. ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ.ศ.2564  alt [ Download ]
 43. ว่าด้วย ทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2565 alt [ Download ] ยกเลิก
 44. ว่าด้วย ทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2565 alt [ Download ] ยกเลิก
 45. ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2565 alt [ Download ]
 46. ว่าด้วยทุนสวัสดิการ พ.ศ.2565 alt [ Download ]


ประกาศ

 1. ประกาศ สหกรณ์ เรื่อง อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และเงื่อนไขการจ่าย สำหรับเจ้าหน้าที่ alt [ Download ]
 2. ประกาศ สหกรณ์ เรื่อง เรียกเก็บเงินค่าประกันสินเชื่อเงินกู้สามัญ ประจำปี 2560 alt [ Download ]
 3. ประกาศ สหกรณ์ เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติในการติดตาม ทวงถาม สมาชิกซึ่งผิดนัดเงินงวดชำระหนี้ alt [Download]
 4. ประกาศ สหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดเกี่ยวกับการให้เงินกู้ alt [Download]
 5. ประกาศ สหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดเกี่ยวกับการให้เงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 alt [Download]
 6. ประกาศ สหกรณ์ เรื่อง จำนวนตำแหน่ง โครงสร้าง และลักษณะงานเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ alt [Download]
 7. ประกาศ สหกรณ์ เรื่อง เงินกู้สามัญเพื่อซื้ออาวุธปืนโครงการจัดหาอาวุธปืนพกประจำกาย
  ซิก ซาวเออร์ โมเดิล พี 320 เอสพี เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
  alt [Download]
 8. ประกาศ สหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดเกี่ยวกับการให้เงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 
  alt [Download]
 9. ประกาศ สหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและรายละเอียดเกี่ยวกับการให้เงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 alt [Download]
 10. ประกาศ สหกรณ์ เรื่อง การนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนมาซื้อหุ้นเป็นกรณีพิเศษ  alt [Download]
 11. ประกาศ สหกรณ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562  alt [Download]
 12. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายทุนสวัสดิการ  alt [Download]
 13. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายทุนสวัสดิการ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562  alt [Download]
 14. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายทุนสวัสดิการ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562  alt [Download]
 15. ประกาศ เรื่อง การนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนมาซื้อหุ้นเป็นกรณีพิเศษ  alt [Download]
 16. ประกาศ เรื่อง การเร่งรัดหนี้สิน  alt [Download]
 17. ประกาศ เรื่อง อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และเงื่อนไขการจ่าย สำหรับ คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก ที่่ปรึกษา  alt [Download]
 18. ประกาศ เรื่อง ค่าปรับเงินยืมทดรองจ่ายเพื่อการฌาปนกิจ  alt [Download]
 19. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายทุนสวัสดิการ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2563 alt [Download]
 20. ประกาศ เรื่อง โครงการช่วยเหลือสมาชิกฝ่าวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  alt [Download]
 21. ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาโครงการช่วยเหลือสมาชิกฝ่าวิกฤตโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19
 22. ประกาศ เรื่อง เรียกเก็บค่าเบี้ยประกันชีวิตประจำปี 2563 alt [Download]
 23. ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ alt [Download] Update 19 พ.ค.65
 24. ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ alt [DownloadUpdate 19 พ.ค.65
 25. ประกาศ เรื่อง วงเงินจ่ายเงินกู้โครงการแก้ไขหนี้ค้างชำระสถาบันการเงินอื่น หรือเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ alt [Download]
 26. ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่น alt [Download]
 27. ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 52 alt [Download]
 28. ประกาศ เรื่อง จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ alt [Download]
 29. ประกาศ เรื่อง เพิ่มวงเงินจ่ายเงินกู้โครงการแก้ไขหนี้ค้างชำระสถาบันการเงินอื่น หรือเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ alt [Download]
 30. ประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565 alt [Download]
 31. ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ alt [Download]
 32. ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ alt [Download]
 33. ประกาศ เรื่อง ซื้อหุ้นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ alt [Download]
 34. ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเสื้อโปโลพิมพ์ลาย 2 ด้าน alt [Download]
 35. ประกาศ เรื่อง ให้ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกลำดับที่ 3 มารายงานตัว alt [Download]
 36. ประกาศ เรื่อง ขอให้เปลี่ยนชื่อบัญชีเงินฝากหรือปิดบัญชีเงินฝากบุคคลภายนอก alt [Download]
 37. ประกาศ เรื่อง ของดให้บริการผ่านระบบเอทีเอ็ม หรือ KTB Coop Online ชั่วคราว alt [Download]
 38. ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2565 alt [Download]