วันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562  นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และสัมมนาหัวข้อ "เหตุผลความจำเป็นและสาระสำคัญของ (ร่าง) กฎกระทรวง 13 ฉบับ ตามมาตรา 89/2 ของ พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562" ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
888967
Image Detail Image Download
888968
Image Detail Image Download
888971
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง