ประกาศ เรื่อง เงินกู้สามัญเพื่อซื้ออาวุธปืนโครงการจัดหาอาวุธปืนพกประจำกาย ซิก ซาวเออร์ โมเดิล พี 320 เอสพี เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

       ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด เรื่อง เงินกู้เพื่อซื้ออาวุธปืนโครงการจัดหาอาวุธปืนพกประจำกาย ซิก ซาวเออร์ โมเดิล พี 320 เอสพี เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ต่อมาสำนักงานรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 มีหนังสือที่ 0024 (มค1) / 3 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอให้สนับสนุนโครงการเงินกู้เพื่อซื้ออาวุธปืน ซิก ซาวเออร์ โมเดิล พี 320 เอสพี เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจและใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากเป็นอาวุธปืนที่มีประสิทธิภาพดี คุณภาพสูง เหมาะที่จะใช้ในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งโครงการดังกล่าวจะหมดเขตในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นั้น
 
       อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2557 ข้อ 21 และข้อ 28 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 48 ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 จึงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและรายละเอียดเกี่ยวกับการให้เงินกู้สามัญเพื่อซื้ออาวุธปืนโครงการจัดหาอาวุธปืนพกประจำกาย ซิก ซาวเออร์ โมเดิล พี 320 เอสพี เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังเอกสารแนบ