ประกาศ เรื่อง การนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนมาซื้อหุ้นเป็นกรณีพิเศษ

       เนื่องด้วยในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด จะมีการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2561 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ชุดที่ 48 ครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 มีมติให้สมาชิกซื้อหุ้นเป็นกรณีพิเศษได้ไม่เกินเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ได้รับ โดยเริ่มซื้อหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 (ในเวลาทำการสหกรณ์ฯ)