ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและรายละเอียดเกี่ยวกับการให้เงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561

       อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2557 ข้อ 21 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 48 ครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติกำหนดประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและรายละเอียดเกี่ยวกับการให้เงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ดังเอกสารแนบ