ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ


       ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด พ.ศ.2544 ข้อ 72 ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการดำเนินการอีก 14 คน และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 49 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 และเพื่อให้การบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ดังเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ
ไฟล์ขนาดไฟล์แก้ไขล่าสุด
Download this file (ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ.pdf)ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ.pdf46 Kb12/12/2561 23:14