ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอื่น


        เพื่อให้การบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบังเกิดประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์สูงสุด
 
        ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (11) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด พ.ศ.2544 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 49 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอื่น ดังเอกสารแนบ
 
เอกสารแนบ
ไฟล์ขนาดไฟล์แก้ไขล่าสุด
Download this file (ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอื่น.pdf)ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอื่น.pdf91 Kb06/12/2561 21:40