ประกาศ เรื่อง ซื้อหุ้นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ


        อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด พ.ศ. 2544 ข้อ 5 วรรคสาม ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 49 ประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้สมาชิกสามารถซื้อหุ้นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษไม่เกินคนละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาเริ่มต้นวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

 

 

เอกสารแนบ
ไฟล์ขนาดไฟล์แก้ไขล่าสุด
Download this file (ประกาศ เรื่อง ซื้อหุ้นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ.pdf)ประกาศ เรื่อง ซื้อหุ้นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ.pdf21 Kb11/02/2562 10:32