ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยและผู้แทนสมาชิกประจำปี 2563

        อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ.2545 ข้อ 4 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 49 ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ให้กำหนดหน่วยและผู้แทนสมาชิกโดยเลือกตั้งจากสมาชิกในอัตราส่วนจำนวนสมาชิกสิบคนต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน ตามรายละเอียดที่แนบมานี้
 
เอกสารแนบ
ไฟล์ขนาดไฟล์แก้ไขล่าสุด
Download this file (ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยและผู้แทนสมาชิกประจำปี 2563.pdf)ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยและผู้แทนสมาชิกประจำปี 2563.pdf2584 Kb18/09/2562 16:46