ประกาศ เรื่อง การนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนมาซื้อหุ้นเป็นกรณีพิเศษ

      ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด จะมีการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2562 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ชุดที่ 49 ครั้งที่ 18/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 มีมติให้สมาชิกซื้อหุ้นเป็นกรณีพิเศษได้ไม่เกินเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ได้รับประจำปี 2562 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3-27 ธันวาคม 2562 (ในเวลาทำการสหกรณ์)