ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50

     อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด พ.ศ.2544 ข้อ 72 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เพื่อให้การบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 ดังเอกสารแนบ
 
 
เอกสารแนบ
ไฟล์ขนาดไฟล์แก้ไขล่าสุด
Download this file (ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50.pdf)ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50.pdf274 Kb12/12/2562 22:38