ประกาศ ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2563

     อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด พ.ศ.2533 ข้อ 78(8) และข้อ 105(3) ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50 ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 จึงได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2563 ดังเอกสารแนบ
 
เอกสารแนบ
ไฟล์ขนาดไฟล์แก้ไขล่าสุด
Download this file (ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2563.pdf)ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2563.pdf7561 Kb01/02/2563 00:05