ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายทุนสวัสดิการ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2563

      อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการ พ.ศ.2561 ข้อ 12 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50 ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ได้กำหนดประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายทุนสวัสดิการ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2563  ดังเอกสารแนบ