ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์

      อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2563 ข้อ 148 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50 ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ให้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ ดังเอกสารแนบ
 
เอกสารแนบ
ไฟล์ขนาดไฟล์แก้ไขล่าสุด
Download this file (ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์.pdf)ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์.pdf307 Kb07/02/2563 13:53