ประกาศ การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ฯ รอบ 3/2563 (อายุไม่เกิน 56 ปี) ถึงรอบ 2/2564 (อายุไม่เกิน 56 ปี)

       อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 และข้อ 12 แห่งข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ พ.ศ.2561 (แก้ไขครั้งที่ 2 พ.ศ.2562) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 9 ครั้งที่ 12/2562  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 มีมติการกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิก สสอต. รอบ 3/2563 (อายุไม่เกิน 56 ปี) ถึงรอบ 2/2564 (อายุไม่เกิน 56 ปี) ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ดังเอกสารแนบ