ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์

      อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ว่าด้วยการใหเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2563 ข้อ 148 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50 ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ให้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ ดังเอกสารแนบ
 
เอกสารแนบ
ไฟล์ขนาดไฟล์แก้ไขล่าสุด
Download this file (ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์.pdf)ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์.pdf302 Kb23/03/2563 15:21