ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19

     สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว คณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 50 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 จึงได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 ดังเอกสารแนบ