ประกาศ เรื่อง โครงการช่วยเหลือสมาชิกฝ่าวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

       เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์และครอบครัว คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ชุดที่ 50 ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ได้มีมติให้สมาชิกงดส่งต้นเงินกู้เป็นระยะเวลา 3 เดือน นับแต่ประจำเดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2563 โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเป็นประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด เรื่อง โครงการช่วยเหลือสมาชิกฝ่าวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ดังรายละเอียดที่แนบมานี้
 
       ข้อ  1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด
       ข้อ 2 เป็นผู้ไม่ผิดนัดชำระหนี้ในรอบปีบัญชี 2563
       ข้อ 3 เป็นสัญญาเงินกู้ทุกประเภทก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ
       ข้อ 4 สมาชิกยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการผ่านเจ้าหน้าที่การเงินหรือเจ้าหน้าที่เดินรายงานต้นสังกัด ตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนดส่งสหกรณ์ไม่เกินวันที่ 22 เมษายน 2563
       ข้อ 5 ให้คณะกรรมการเงินกู้เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ และนำเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนเพื่อทราบ 
 
       ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป