ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันชีวิตกลุ่มประจำปี 2563

       ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่องเสนอราคาประกันชีวิตกลุ่มประจำปี 2563 โดยให้บริษัทประกันชีวิตเสนอราคาค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มเพื่อพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันชีวิตที่มีความเหมาะสมในการจัดทำประกันสินเชื่อให้แก่สมาชิกในวันที่ 9 เมษายน 2563 นั้น
 
       สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ได้พิจารณาข้อเสนอราคาค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม และเงื่อนไขรายละเอียดของแต่ละบริษัทฯ อย่างรอบคอม ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมแล้ว คัดเลือกบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ทำประกันชีวิตกลุ่มประจำปี 2563 ให้แก่สมาชิกของสหกรณ์ฯ ต่อไป