ประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563

       อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการ พ.ศ.2561 ข้อ 11(2) และประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกรฑ์การจ่ายทุนสวัสดิการ หมวด 2 ข้อ 6 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50 ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการให้สวัสดิการ เรื่องทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2563 ดังเอกสารแนบ
 
       รับสมัคร ณ ที่ทำการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ในวันและเวลาทำการ (08.30 น. - 16.30 น.)
       ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 - 12 กรกฎาคม 2563 
 
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 
 
เอกสารแนบ
ไฟล์ขนาดไฟล์แก้ไขล่าสุด
Download this file (ประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563.pdf)ประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563.pdf3142 Kb21/05/2563 14:14