รายงานผลการสัมมนาศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ 4 ภูมิภาค

      ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ชุดที่ 50 ประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 อนุมัติให้ ดาบตำรวจ วัชระ สุกใส รองประธานกรรมการคนที่ 2 นางวิมล บุญรอด ผู้จัดการสหกรณ์ นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ 4 ภูมิภาค ในวันศุกร์ที่ 3-4 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ดังเอกสารรายงานที่แนบมานี้