รายงานผลการเข้าร่วมประชุมแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

      รายงานผลการเข้าร่วมประชุมโครงการอบรมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ชั้น 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ดังเอกสารแนบ