ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ตามเอกสารแนบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์หรือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ของสมาชิก ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563