ประกาศ เรื่อง รับสมัครการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 51 ประจำปี 2564

      เพื่อให้การดำเนินการ สรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 51 ประจำปี 2564 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 51 ประจำปี 2564 ดังเอกสารแนบ
 
      ตำแหน่งที่รับสมัครเข้ารับการสรรหา คือ คณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 9 ตำแหน่ง ดังนี้
      1. ประธานกรรมการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
      2. กรรมการดำเนินการ จำนวน 8 ตำแหน่ง