ประกาศ เรื่อง ปิดบริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทางระบบ ATM ชั่วคราว