ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 52