ประกาศ เรื่อง จ่ายเงินค่าของขวัญแก่สมาชิก (ค่าหุ้น) และเงินช่วยเหลือสถานการณ์โควิด-19