ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (แท็บแล็ต) ประจำปีงบประมาณ 2565 กำหนดยื่นเอกสารและเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 18-27 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 15.30 น.


ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (แท็บแล็ต) ประจำปีงบประมาณ 2565
กำหนดยื่นเอกสารและเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 18-27 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 15.30 น.