ประกาศ เรื่อง กำหนดกลุ่มและจำนวนผู้แทนสมาชิกประจำปี 2566