ประกาศ แต่งตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2566 (เพิ่มเติม)