ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
11 ประกาศ เรื่อง โครงการส่งเสริมสมาชิกรักการออมเงินเพื่อบุคคลในครอบครัว (วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567)
12 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอื่น
13 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 54
14 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับของรางวัลประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
15 ประกาศ เรื่อง แก้ไขยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2567
16 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 54 ประจำปี 2567 และผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการ แทนผู้ที่ลาออกจากการเป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567
17 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2567
18 ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประมาณการไม่พอจ่ายสำหรับปีบัญชี 2566 และเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าสำหรับปีบัญชี 2567
19 ประกาศ เรื่อง การนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2566 ซื้อหุ้นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
20 ประกาศ เรื่อง การยื่นคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2566

หน้า 2 จาก 37